/ /
Advokát v Praze
Právník, advokát z Prahy přímo pro Vás
/ /

Občanské právo

 • právní zastupování v řízení o pohledávky
 • vypořádání společného jmění manželů, poradenství ve věcech změn rozsahu společného jmění manželů
 • smlouvy, jejich uzavírání, řešení sporů při jejich neplnění a porušování
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, řešení vzájemných vztahů mezi podílovými spoluvlastníky, majetkové vztahy a spory mezi občany,
 • vlastnické právo, zástavní práva, zadržovací práva, práva odpovídající věcným břemenům, předkupní právo
 • řešení sousedských sporů
 • odpovědnost za škodu a náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • nemovitosti, sepisování smluv o převodech nemovitostí, vč. vkladu do katastru nemovitostí
 • ochrana osobnosti

Rodinné právo

Pro své klienty zajišťuji zejména:
 • rozvod manželství
 • úprava péče o děti pro dobu před i po rozvodu
 • úprava výživného
 • majetkové vypořádání pro dobu po rozvodu
 • zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy

Byty a nebytové prostory

 • vymáhání pohledávek od neplatičů
 • vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek za vlastníky jednotek
Právní pomoc pronajímatelům i nájemcům při řešení nájemních vztahů:
 • při vzniku nájemního vztahu - sepis nájemní smlouvy
 • spory mezi nájemci a pronajímateli
 • zastupování a právní pomoc při dání výpovědi z nájmu bytu i právní zajištění ve sporech o neplatnost výpovědi
 • spory o vyklizení bytů, nebytových prostor

Pracovní právo

Dědické právo

 • dědění a projednávání dědictví u notářů
 • dědické dohody a vypořádání dědiců
 • zastupování v dědickém řízení
 • řešení dědických sporů
 • zastupování u soudů

Právo nemovitostí

 • právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí. Právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou
 • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
 • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
 • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí, včetně zápisu rozestavěných jednotek
 • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí
 • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
/ /